RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Stanovy občanského sdružení GOADA o.s.

Článek 1

Název spolku

Spolek s názvem GOADA z.s. (dále jen spolek) je organizací, jejíž činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 2

Sídlo spolku

Sídlem spolku je Plzeň.

Článek 3

Cíle sdružení

 1. Hlavní cíle spolku (účel spolku)

  1. pořádání festivalu deskových her Goliáš a David, propagace a popularizace deskových her obecně

  2. pořádání setkání trávených relaxačním, vzdělávacím, výtvarným a jiným obdobným tvůrčím způsobem - pro děti, rodiny s dětmi i dospělé

 2. Vedlejší cíle spolku (vedlejší hospodářská činnost)

  1. realizace kurzů (workshopů), seminářů a přednášek s volnočasovou a zážitkovou tématikou

  2. spolupráce s ostatními organizacemi

Článek 4

Členství

 1. Vznik členství

  Členem spolku může být občan, který souhlasí s programem a cíli spolku a je ochoten se podílet na jejich realizaci.

  O přijetí člena rozhoduje Výbor.

 2. Zánik členství

  Členství zaniká

  1. ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení ze spolku

  2. rozhodnutím Výboru

  3. úmrtím člena

  4. zánikem spolku

 3. Práva člena spolku

  Člen má právo

  1. účastnit se a hlasovat na Členské schůzi

  2. aktivně se podílet na činnosti spolku

  3. předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku

 4. Povinnosti člena spolku

  Člen má povinnost

  1. jednat v souladu s cíli tohoto spolku

  2. dodržovat tyto stanovy

  3. řídit se usneseními Výboru

  4. platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtách splatnosti, jak určí svým rozhodnutím Výbor

Článek 5

Čestné členství

 1. Vznik čestného členství

  Čestným členem spolku může být občan, který souhlasí s programem a cíli spolku. O přijetí čestného člena rozhoduje Výbor.

 2. Zánik čestného členství

  Čestné členství zaniká

  1. ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení ze spolku

  2. rozhodnutím Výboru

  3. úmrtím čestného člena

  4. zánikem spolku

 3. Práva a povinnosti čestného člena spolku

  Z čestného členství nevyplývají žádná práva ani povinnosti.

Článek 6

Orgány spolku

 1. Členská schůze

  1. je nejvyšším orgánem spolku, který se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně

  2. je svolávána Výborem elektronickou formou nejméně 3 (tři) dny před jejím konáním

  3. je přístupná všem členům spolku

  4. je tvořena všemi členy spolku (dále členové Členské schůze)

  5. je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně 2/3 členů Členské schůze

  6. volí a odvolává jednotlivé členy Výboru nadpoloviční většinou hlasů členů Členské schůze

  7. schvaluje změny stanov 2/3 většinou hlasů členů Členské schůze

  8. rozhoduje o zániku spolku 2/3 většinou hlasů členů Členské schůze

  9. bere na vědomí výroční zprávu, rozpočet a plán pro příští období

 2. Výbor

  1. je výkonný a řídící orgán spolku

  2. má tři členy

  3. má neomezené funkční období

  4. volí ze svého středu předsedu Výboru

  5. je svoláván podle potřeby předsedou Výboru, nejméně dvakrát ročně; není-li Předsedou svolána do roku od posledního setkání, může být svolána alespoň dvěma jinými svými členy

  6. řídí činnost spolku a upravuje svými rozhodnutími práva a povinnosti členů v souladu s těmito stanovami a cíli spolku

  7. vydává výroční zprávu, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a plán pro příští období, navrhuje změny

  8. rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy

  9. vyhotovuje o všech rozhodnutích písemný zápis

  10. sníží-li se počet členů Výboru pod minimální počet, je okamžitě svolána Členská schůze, která zvolí nový Výbor.

  11. může přijímat usnesení závazná pro všechny členy, ve kterých lze stanovit jejich povinnosti a práva

 3. Členové výboru

  zastupují spolek každý samostatně.

Článek 7

Hospodaření spolku

 1. spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem podle ročního rozpočtu sestaveného a schváleného Výborem

 2. za hospodaření odpovídá Výbor

 3. příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dotace, granty, dary a příjmy z neziskové činnosti v souladu s vedlejšími cíli spolku (např. vstupné na pořádané semináře či přednášky)

 4. k výdajům spolku dochází při realizaci záměrů v souladu s cíli spolku

 5. případný zisk spolku bude použit na podporu činnosti spolku a na údržbu a správu spolkového majetku

Článek 8

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze.

 2. V případě zániku spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání Výbor.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly přijaty členy spolku na Členské schůzi spolku GOADA o.s. v Plzni, dne 15.12.2015

or.justice.cz